22 april
klockan 18,30

Kallelse till extra årsmöte

Extra Extra Extra
RBU Göteborg med omnejd kallar till extra årsmöte den 22 april 2021 kl 18,30.
Pga att balansräkningen saknades i årsbokslutet för 2020 kunde årsmötet den 25 mars 2021 inte fastställa balansräkningen som sig bör. Årsmötet beslutade därför att kalla till extra årsmöte.
Enligt paragraf 4.1 i distriktsstadgarna ska kallelse till extra årsmöte sändas till distriktets medlemmar, distriktets revisorer och distriktets valberedning senast två (2) veckor före extra årsmötet. Extra årsmöte kan bara behandla de frågor för vilka årsmötet sammankallats.
Varje medlem över 18 år har en röst samt yttrande- och förslagsrätt. Rösträtten kan inte utövas genom fullmakt.
På mötet kommer endast nedanstående punkter att tas upp.
1 Årsmötets öppnande
2 Upprop och fastställande av röstlängd
3 Godkännande av kallelse till extra årsmöte
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av årsmötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare tillika rösträknare
6 Fastställande av balansräkning för 2020
7 Årsmötets avslutande
Mötet genomförs digitalt via Teams. Endast den som anmäler sig senast den 20 april 2021 får en länk via e-post för att kunna delta.
Anmäl dig via 031-338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se. Vid anmälan behöver vi veta namn, telefonnummer samt e-postadress. Får du ingen respons på din e-postanmälan så ring istället.