14 maj

Kallelse till årsmöte i RBU Göteborg med omnejd

Pga av rådande omständigheter med Coronaframfarten har årsmötet inte kunnat genomföras på ordinarie sätt och vid ordinarie tid. Vi har nu hittat en lösning som vi hoppas och tror ska fungera.


Jämlikt stadgarna § 7, i vilken bjuder att kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet, kallas härmed till årsmöte den 14 maj 2020 klockan 19.00

 

Du har möjlighet att delta på mötet på 2 sätt.

1 – Digitalt med dator eller smarthphone via Teams.
2 – Om inget av alternativen under 1 är möjligt kan vi ev. erbjuda begränsad fysisk
närvaro på Lillatorpsgatan 10 tillsammans med någon från styrelsen.

Det blir alltså inget traditionellt årsmöte.

 

Väljer du att delta digitalt kommer du att få ett e-brev med inbjudan till att delta i mötet genom att klicka på en länk.

 

Årsmöteshandlingarna kan skickas med e-post eller snigelpost.

Väljer du att delta fysiskt kan vi naturligtvis maila eller skicka dom med snigelpost i förhand men de kommer också att finnas på Lillatorpsgatan 10.
På baksidan av denna kallelse finner du föredragningslistan.

Vid årsmötet kommer röstlängd att upprättas och varje fullbetalande medlem som uppnått 18 år äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

 

Anmälan sker på telefon 031-338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se senast den 7 maj 2020. Vid anmälan behöver vi veta ditt namn, din e-postadress, på vilket sätt du tänker delta och på vilket sätt du vill ta del av årsmöteshandlingarna.
Är ni fler i hushållet som ska delta på mötet behöver ni uppge även deras namn och eventuell annan e-postadress.

Får du ingen bekräftelse på din e-anmälan så ring istället.


Föredragningslista vid årsmöte 2020-05-14
1 Årsmötets öppnande
2 Upprop och fastställande av röstlängd
3 Godkännande av kallelse till årsmötet
4 Fastställande av föredragningslistan
5 Val av årsmötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare och rösträknare
6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 inklusive rapport angående arbetet med
eventuella motioner från föregående årsmöte.
7 Styrelsens ekonomiska berättelse för 2019
8 Revisorernas berättelse för 2019
9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
11 Styrelsens förslag nr 1 med anledning av årets resultat
12 Styrelsens förslag nr 2 angående Medlemsavgift för 2021
13 Styrelsens förslag nr 3 angående Arvoden, ersättningar och traktamenten till styrelsens
ledamöter, föreningens revisorer m.fl. för 2020
14 Styrelsens förslag nr 4 angående Verksamhetsplan för 2020
15 Styrelsens förslag nr 5 angående Budget för 2020
16 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
17 Val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
18 Val av ordförande i styrelsen
19 Val av ledamöter i styrelsen
20 Val av suppleanter i styrelsen och beslut om tjänstgöringsordning för dessa
21 Val av övriga förtroendevalda
22 Fastställande av tjänstgöringsordning för styrelsens suppleanter
23 Val av ombud till kongress.
24 Val av valberedning intill nästa årsmöte
25 Årsmötets avslutande

Endast ärenden som upptagits på i förväg utsänd dagordning kan behandlas av årsmötet.

 

Välkommen att delta önskar styrelsen.