×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERÅrsmöte

Publicerad: 12-mar-2019

Efter årsmötet föreläser RBU:s nya jurist Nawfal Naji om LSS-utredningen.

 

Kallelse till årsmöte i RBU Göteborg med omnejd

Jämlikt stadgarna § 7, i vilken bjuder att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet, kallas härmed till årsmöte onsdagen den 27 mars 2019 klockan 18.00 på Lillatorpsgatan 10 (våning 2) i Göteborg.
Nedanför denna kallelse bifogas föredragningslistan. Övriga årsmötes-handlingar såsom Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för 2018 samt förslag till budget och verksamhetsplan för 2019, medlemsavgift för 2020, valberedningens förslag och förslag till ersättare kommer att hållas tillgängliga vid årsmötet. Handlingarna kan skickas till dem som särskilt frågar efter dem.
Vid årsmötet kommer röstlängd att upprättas och varje fullbetalande medlem som uppnått 18 år äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

RBU:s nya jurist, Nawfal Naji, håller en kortare föreläsning om LSS-utredningen.

Efter årsmötets avslutande bjuder föreningen på något gott att äta dock endast till medlem i RBU Göteborg med omnejd. Har du eventuellt några allergier eller av annan anledning inte äter något speciellt meddela det vid anmälan.

Anmälan sker på telefon 031-338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se senast den 20 mars 2019. Vid anmälan via e-post vänligen uppge namn samt telefon där du kan nås på dagtid samt namn på eventuellt medföljande assistent/er.
Får du ingen bekräftelse på din e-anmälan så ring istället.

Välkomna
önskar
Styrelsen

Föredragningslista årsmötet 2019
1 Årsmötet öppnas
2 Upprop och fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt kallat
4 Fastställande av dag- och arbetsordning
5 Val av årsmötesfunktionärer: a) ordförande,
b) sekreterare
c) två protokolljusterare, tillika rösträknare
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Styrelsens årsredovisning för föregående år
8 Revisorernas berättelse för föregående år
9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt
resultatdisposition
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Beslut om eventuella ersättningar
12 Beslut om medlemsavgift nästkommande år
13 Beslut om budget och verksamhetsplan
14 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i
styrelsen
15 Val av ordinarie ledamöter
16 Val av suppleanter och beslut om tjänstgöringsordning
för dessa
17 Val av revisorer
18 Val av kontaktpersoner för diagnosgrupper
19 Val av valberedning till nästa årsmöte
20 Avslutning

Endast ärenden som upptagits på i förväg utsänd dagordning kan behandlas av årsmötet.