Styrelsen

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten, för kansliet och dess personal samt för föreningens totala ekonomi. Styrelsen väljs av/vid föreningens årsmöte.

Den nuvarande styrelsen består av:

Susanne Ottosson Rösmark, ordförande
Christian Karlsson, vice ordförande
Karina Möllgaard Johansson, sekreterare
• Annelie Jordansson, kassör
• Anna Brimse, ledamot
Magdalena Kegel, suppleant

Styrelsen sammanträder 9-10 gånger om året och de ärenden som tas upp är interna frågor och externa engagemang. Möten och beslut protokollförs. Styrelsen uppdrar åt kansliet eller andra förtroendevalda att verkställa besluten.

Interna frågor kan vara: löpande uppföljning av ekonomin, personaladministration, budgetplanering, bidragsäskande, planering av informationsspridning genom RBU-nytt och Internet, kontakter med Riksförbundet, följa de olika verksamheternas aktiviteter och handha föreningens fritidsanläggningar.

Externa frågor kan vara: deltagande i mässor, utställningar eller möten med olika myndigheter eller andra funktionsnedsättningsförbund, hantera kontakter med myndigheter, representera i olika grupperingar med t ex habilitering eller särskola och bevaka funktionsnedsättningspolitiska ärenden och beslut.

Styrelsens ansvar också för att planera och följa upp verksamheten. Detta redovisas i verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.

Att arbeta i styrelsen ställer krav på ansvar och engagemang, men är samtidigt mycket givande och stimulerande. Som styrelsemedlem ges man rika möjligheter att påverka och utveckla en ideell funktionsnedsättningsförenings roll i samhället.